Minneapolis prepares for Final Four

Minneapolis prepares for Final Four festivities.

Top Videos